[Performance] Dal★Shabet - Fri. Sat. Sun @ MNet M!Countdown 2016.09.29

[Performance] Dal★Shabet - Fri. Sat. Sun @ MNet M!Countdown 2016.09.29

[Performance] Dal★Shabet (달샤벳) - Fri. Sat. Sun (금토일) @ MNet M!Countdown 2016.09.29

Download - Performance :